Categories
movies

Gran Torino

中文片名:經典老爺車
英文官網:Gran Torino
IMDb: Gran Torino (2008)

電影的開頭與結尾各有一場喪禮,片尾曲很好聽,大家可以上英文官網去欣賞音樂錄影帶。 🙂

補記:網友 meowmow 問說好不好看?我覺得很好看。